Razpis volitev v organe Kluba študentov občine Piran  
Napisal: blazbozic, januar 31st, 2014

Spoštovani člani, spoštovana skupščina, obveščamo Vas da je upravni odbor Kluba študentov občine Piran na korespondenčni seji z dne 30.1.2014 sklical redno letno skupščino in razpisal volitve v organe za:

 • 4 mesta v Upravnem odboru
 • 3 mesta v Nadzorni komisiji
 • 3 mesta v Častnem razsodišču
 • 1 mesto Predsednika
 • 1 mesto svetnika v Svetu ŠOLS

Na prosta mesta lahko kandidirajo vsi člani kluba, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje (tj. status študenta za šolsko leto 2013/2014 in stalno prebivališče v občini Piran). Kandidaturo lahko vložite do vključno do srede, 12.2.2014 preko priporočene pošte s pripisom ‘’za volilno komisijo’’  na naslov Kluba študentov občine Piran, Fazanska 1 (upošteva se samo popolne kandidature, ki bodo dospele do predpisanega datuma).

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • Ime in priimek kandidata
 • Mesto, za katero se kandidat poteguje
 • Datum in kraj rojstva
 • Naslov stalnega prebivališča
 • Telefonska številka
 • Izobraževalna ustanova, letnik in smer študija
 • Potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto
 • Potrdilo s katerim dokazujete stalno prebivališče (kopija osebnega dokumenta)
 • Podpisana izjava, da kandidat ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
 • Lastnoročni podpis kandidata/ke

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini, ki bo v sredo 25.2.2014 ob 19.15 uri  v sejni sobi Kluba študentov občine Piran, Fazanska 1 v Luciji.

Dnevni red skupščine:

 

 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Obravnava in potrditev letnih poročil organov kluba za leto 2013
 4. Poročilo volilne komisije
 5. Predstavitev kandidatov za organe kluba
 6. Volitve
 7. Razno

 

Pozivamo skupščino, da se volitev udeležite.

Klub študentov občine Piran

Predsednik kluba

Blaž Božič